Športový plavecký klub Polície Pezinok

Športový plavecký klub Polície Pezinok vznikol koncom roka 2013. Napriek tomu, že  klub je „nováčikom“ medzi ostatnými plaveckými klubmi v okolí, tvoria ho dlhoroční plavci a tréneri, ktorých jediným spoločným cieľom je vychovať z  detí plavcov a športovcov a viesť ich tak k aktívnemu športovaniu vo svojom voľnom čase.

Hlavným cieľom klubu je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k vode, adaptovať sa na vodné prostredie a naučiť ich plávať jednotlivými plaveckými spôsobmi správnou technikou, keďže na to, aby bolo plávanie účinné, treba ho robiť pravidelne s určitou intenzitou a počas dostatočne dlhého časového úseku. Častým problémom začínajúcich plavcov je to, že sa rýchlo unavia, či už v dôsledku nesprávneho dýchania alebo zlej plaveckej techniky. Aby plávanie dosiahlo svoj účinok, musí sa realizovať dlhodobo, pravidelne a správne, a presne to je úlohou nášho klubu.

Naším ďalším cieľom je pre  deti organizovať rôzne akcie, výlety a exkurzie, pri ktorých by sme využili naše poznatky z práce Policajného zboru Slovenskej republiky a tým priblížili deťom prácu policajta (či už formou ukážok alebo prednášok), a tak aspoň určitou mierou prispeli k prevencii kriminality. Práve deti sú skupinou ohrozenou nebezpečnými protispoločenskými javmi, akými sú drogová a alkoholová závislosť, záškoláctvo, vandalizmus a pod. V neposlednom rade sú deti najrizikovejšou skupinou, je vysoká pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami trestného činu, a preto pokladáme za veľmi dôležité zvyšovanie povedomia o danej problematike nielen u detí, ale aj rodičov.

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Športový plavecký klub Polície Pezinok